สงขลา ลุยแก้มลพิษขยะล้นเมือง 6 อำเภอรอบทะเลสาบวิกฤตน้ำดื่ม อบจ.ใช้ 800 ล. วางท่อประปาใหญ่

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลากำลังประสบปัญหามลพิษในเขตควบคุม ทั้งขยะกลิ่นเหม็น น้ำเสีย และมลพิษทางเสียง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงต้องเร่งกำหนดมาตรการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสงขลา พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ กำกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ ทั้งนี้ มีการร้องเรียนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการจะช่วยกำหนดมาตรการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา กล่าวว่า ยอมรับว่าปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขยะในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 124 แห่ง มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ที่กำจัดขยะมี 4 แห่ง ไม่เพียงพอ ทำให้ อปท.บางแห่งเก็บไปกองทิ้งในที่สาธารณะ ทำใหเกิดมลพิษตามมาไม่จบ รัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา

“นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนจากผู้นำท้องที่ใน 6 อำเภอรอบทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอบางกล่ำ และ อำเภอควนเนียง ในเวที อบจ.สัญจรว่ากำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดบริโภค-อุปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนนี้ เนื่องจากน้ำประปาของ อบต.และเทศบาลหลายแห่ง ซึ่งเป็นประปาขนาดเล็ก มีงบประมาณใช้ในการก่อสร้างจำกัด ผลิตน้ำสีแดงขุ่นซึ่งคล้ายกับน้ำสนิม ไม่สามารถนำมาบริโภคและใช้ในครัวเรือนได้ บางแห่งมีสารปนเปื้อน ต้องซื้อน้ำบริโภคเดือนละหลายร้อยบาท”

นายนิพนธ์ กล่าวด้วยว่า การขาดแคลนน้ำสะอาดดื่มเป็นปัญหาเร่งด่วนของ อบจ.ที่ต้องแก้ไขให้กับประชาชน จึงจ้างให้บริษัทศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ที่คาดว่าต้องใช้งบลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท ในพื้นที่ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด เพื่อผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงประชาชนหลายหมื่นครอบครัว โดยใช้น้ำในทะเลสาบสงขลา หรือทางเลือกที่ 2 คือดึงน้ำจากคลอง ร.1 ซึ่งมีปริมาณน้ำจืดเพียงพอในการผลิตน้ำประปา วางท่อเมนประปาขนาดใหญ่ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนนสายระโนด-สงขลา และสายเลียบทะเลสาบสงขลา ความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ครอบคลุมทั้ง 6 อำเภอ 40 ตำบล 120 หมู่บ้าน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน