นนท์เร่งผุดโรงไฟฟ้าพลังขยะ

ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยและก๊าซจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเดิม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ. ธงชัย   เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี นายอุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม อบจ.นนทบุรี นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กอง  กฎหมายเเละระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณัฐศักย์ ดีศรี นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

นายอุดร กล่าวว่า ขณะนี้ จังหวัดนนทบุรี มีขยะวันละ 1,300 ตัน ที่ท้องถิ่นต่างๆ นำมาทิ้งที่บ่อขยะของ อบจ.นนทบุรี ในพื้นที่ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย โดย อบจ.ได้เปิดให้บริษัทเอกชนยื่นเสนอโครงการเข้ามา ขณะนี้มีผู้ยื่นเสนอเข้ามาแล้ว 4 ราย ล้วนแต่เป็นบริษัทใหญ่ทั้งสิ้น เพื่อจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะวันละประมาณ 1,000 กว่าตัน โดยเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด 4,000 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20 เมกะวัตต์ ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณารายละเอียดของแต่ละบริษัทและข้อเสนอต่างๆ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน