“กศน.-สสช.” ผนึกสอนหลักสูตรสถิติ มุ่งเป้าสร้างเครือข่าย-พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กับสำนักงาน กศน. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสถิติและการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายกฤตชัยกล่าวว่า สำนักงาน กศน.จะสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา กศน.เข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ ตามที่ สสช.ร้องขอ จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับสถิติ ขณะที่ สสช.จะสนับสนุนด้านวิชาการอบรมความรู้เกี่ยวกับสถิติ พร้อมกันนี้ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านสถิติ และเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยตั้งคณะทำงานดำเนินการร่วมกัน มีการวางแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของความร่วมมือเป็นระยะๆ และรายงานผลต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.61 และมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันดังกล่าว

“บุคลากรและนักศึกษา กศน. จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยเฉพาะการเข้าร่วมดำเนินงานทางสถิติ ข้อมูลที่ได้ย่อมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักสถิติ ตรงกับข้อเท็จจริงและมีคุณภาพ เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จะกำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อยู่ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง” นายกฤตชัยกล่าว

ด้านนายภุชพงศ์ โนดไธสง ผอ.สวช.กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสถิติในการพัฒนาวิชาการสถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพวิชาการแก่สถิติแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561