สนง.พาณิชย์ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ ร่วม ม.บูรพา จัด “ตลาดประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ ส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market)

ซึ่งเป็นโครงการที่จะส่งเสริมตลาดประชารัฐต้องชมเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพการประกอบธุรกิจของตลาดเป้าหมาย ทั้งในด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร โดยจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางปรับปรุงตลาดเป้าหมาย ให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค และกลุ่มนักท่องเที่ยว

โครงการนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงตลาดและบริเวณโดยรอบตลาด ให้มีมาตรฐาน ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่ดี ให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตได้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการตลาดเป้าหมาย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การจำหน่าย และการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลายของตลาดแต่ละแห่ง ให้มีจุดเด่น และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ผู้บริโภคต้องการ โดยกระบวนการฝึกอบรมผู้ประกอบการในตลาดด้วยหลักสูตรที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพและความสนใจของตลาด

รวมถึงกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการตลาด กลุ่มผุ้ประกอบการร้านค้า และผู้บริโภค ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ตลาด ดังนี้
1. ตลาดคลองสวน 100 ปี สมุทรปราการ
2. ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ
3. ตลาดคลองสวน 100 ปี ฉะเชิงเทรา
4. ตลาดน้ำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาา ซึ่งได้รับการตอบรับและสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาด โดยมีผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกและของรางวัลเป็นจำนวนมาก