นศ. มทร.ศรีวิชัย ขอเดินตามรอยพ่อหลวง ประพฤติดี อยู่แบบพอเพียง

นายวรินทร   เพชรเรือนทอง (น้องปู) สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ กล่าวถึงความรู้สึก ในฐานะเยาวชนของชาติ รู้สึกตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ยินข่าวการสวรรคต แล้วรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมาก แต่ลึกๆแล้วก็เริ่มมีแรงกระตุ้น
เพราะคิดว่าเหมือนชีวิตต้องขับเคลื่อนดำเนินต่อไป และต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ถึงเวลาแล้วที่เราต้องสืบสานตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน เรื่อง ทางการเกษตร เพราะพระองค์ท่านเป็นบิดาแห่งการเกษตร
พระองค์ท่านเปรียบเสมือนแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เลือกเรียนคณะเกษตรศาสตร์ และเลือกเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช แห่งนี้ เพราะที่นี่ คือ มหาวิทยาลัยอันเป็นมงคลแห่งพระราชา

นางสาวนลพรรณ  ชลาสินธุ์  คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอม  สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
กล่าวถึงความรู้สึกว่าท่านเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ท่านเป็นต้นแบบของความเรียบง่ายไม่ต้องการให้ประชาชนของท่านเดือดร้อนกับการเตรียมต้อนรับเสด็จของพระองค์ท่าน

ท่านทรงห่วงใยประชาชนอย่างแท้จริง นับจากนี้ต่อไป จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามคำสอนของพ่อ ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ขอตัวเองให้เต็มที่ อย่างสุดความสามารถ โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รู้จักขวนขวายความรู้อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยให้หนังสือเปรียบเสมือนออมสินที่คอยเติมเต็มความรู้ให้ไม่ขาด และหมั่นเติมลงไปเสมอ ทำหน้าที่โดยพูดจริงทำจริง
เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือให้กับตัวเอง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและผู้อื่น