รมว.เกษตรนำทีมเยี่ยมกรมชลให้บูรณาการจัดการน้ำ เร่งรัดโครงการพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่กรมชลประทาน

โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมชลประทานให้การต้อนรับ

พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมชลประทาน และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานและนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับกรมชลประทาน ดังนี้ 1. การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลากหลายทดแทนการปลูกข้าวนาปรังเพราะใช้น้ำน้อยกว่า

3. เร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในส่วนนี้อธิบดีกรมชลประทานรายงานเพิ่มเติมว่ากรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทานยังได้รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมทั่วประเทศ ว่าปริมาณน้ำในเขตชลประทานเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมชลประทานเตรียมแผนการช่วยเหลือ กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 2,365 เครื่อง โดยจะกระจายไปยังสำนักงานชลประทานต่างๆ ทั่วประเทศ 1,702 เครื่อง และสำรองไว้ที่ส่วนกลาง 663 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้เตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำอีก 242 คัน กระจายไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยแล้งอีกด้วย