สงขลาพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแล้วกว่า 4 พันราย เตือน ปชช.เลือกกินอาหารสุก

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม น.พ. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา กล่าวว่า จ.สงขลากำลังเข้าสู่หน้าร้อน ทำให้สภาพอากาศเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นใน เดือน ม.ค.-มี.ค. สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-  3 มี.ค.61 รวม 4,166 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 295.69 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน (ปี 2560 พบผู้ป่วย 3,780 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 268.86 ต่อประชากรแสนคน )

นพ.อุทิศศักดิ์กล่าวว่าอำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือ อ.หาดใหญ่ รองลงมา อ. สะเดา และ อ.สทิงพระ กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุแรกเกิด – 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี 15 – 24 ปี และ 65 ปี เกิดจากการรับประทานอาหารและดื่มน้ำ/เครื่องดื่มที่ไม่สะอาด มีการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากมือของผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่ล้างไม่สะอาดแล้วมาประกอบอาหาร

“อาการของโรคอุจจาระร่วง หลังรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคแล้ว ประมาณ 10-12 ชั่วโมง หรือ 24-72 ชั่วโมง(ขึ้นกับชนิดของเชื้อก่อโรค)จะมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ หรือถ่ายมีมูกปนเลือด แม้เพียง 1 ครั้ง อาจมีอาเจียนร่วมด้วย และอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย จนกระทั่งมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้”

ที่มา  : มติชนออนไลน์