วว.มอบ “ถังเก็บน้ำบล็อกประสาน” ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์บล็อกประสานด้วยวัสดุธรรมชาติ

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานมอบ “ถังเก็บน้ำบล็อกประสาน” ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์บล็อกประสานด้วยวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โครงการดังกล่าว ดำเนินการโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้างด้วยบล็อกโค้งผลิตเป็นถังเก็บน้ำต้นแบบ ที่มีความสูง 3 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ถึง 21 คิว ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานแบบโค้ง จำนวน 960 ก้อน ใช้เวลาการก่อสร้าง 5 วัน ราคาถูกกว่าถังเก็บน้ำจากคอนกรีตทั่วไปถึง 2 เท่า ช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาชิกร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

อนึ่ง ในปี 2559-2560 ที่ผ่านมา วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งสิ้น 716 ราย และสามารถส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจด้วย เช่น กลุ่มวิสาหกิจ ต.ทำดี จ.บุรีรัมย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 9 จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มกิจประสานวิสาหกิจชุมชน จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำบล็อกประสานไปใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น สร้างห้องน้ำ ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ กุฏิพระ ณ วัดบ้านภูมิซรอล อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  เป็นต้น