เกษตรฯ บุกโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายเมืองสุพรรณ อายัดของกลางต้องสงสัย มูลค่า 13 ล้าน

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบ บริษัท เอ็ม จี ที แพลนท์โกรท จำกัด เลขที่ 285/7 หมู่ที่ 5 ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส

ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบ พบว่ามีไว้ในครอบครองและจำหน่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 รายการ และพบการผลิตปุ๋ยเคมีทีไม่มีการขอขึ้นทะเบียน จำนวน 5 รายการ เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร จึงดำเนินการอายัดวัตถุอันตรายที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 428 กิโลกรัม 4,440 ลิตร และอายัดปุ๋ยที่ไม่มีทะเบียน จำนวน 18,043 กิโลกรัม 956 ลิตร รวมมูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท และเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมี เพื่อไปตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 10 รายการ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบประเด็นความผิด ดังนี้

1. มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

2. จำหน่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

3. ขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก แต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

4. ผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียน แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

“ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้งปุ๋ย วัตถุอันตราย และเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกตรวจสอบตามโรงงานผลิตและร้านจำหน่ายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและวัตถุอันตรายที่ไม่ได้คุณภาพออกไปหลอกขายเกษตรกร ทั้งนี้ หากทราบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายปัจจัยการผลิตปลอมหรือไม่ได้คุณภาพ สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร.0-2940-6670 หรือแจ้งได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในเขตภูมิภาคได้ทุกแห่ง”

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์