มทร.ศรีวิชัย – ม.ทักษิณ จับมือจัดมหกรรมงานวิจัย

ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยถึงงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 22-24 มีนาคม นี้ ณ จังหวัดสงขลา ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม เป็นเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ด้าน ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวว่า มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาคนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” ประกอบด้วยการนำเสนอ    ผลงานวิจัยครอบคลุม 6 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

  1. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4. กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5. กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ 6. กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. รวมจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด 112 ผลงาน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด