ไข่ไก่เบทาโกร เคจ ฟรี ไข่เพื่อสุขภาพจากแม่ไก่ไข่อารมณ์ดี เลี้ยงแบบนอกกรง ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์

เบทาโกร ชวนคนไทยบริโภคไข่ไก่ BETAGRO Cage Free Eggs ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่       นอกกรง ด้วยระบบ เคจ ฟรี (Cage Free) ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ แม่ไก่ไข่ในฟาร์มมีความสุข กินดี อยู่สบาย ส่งผลดีต่อคุณภาพไข่ไก่และส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ถึงมือผู้บริโภค

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เครือเบทาโกรให้ความสำคัญเรื่อง “สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)” เป็นความรับผิดชอบให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัย หรือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms) ได้แก่ กินอิ่ม สารอาหารครบถ้วน มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ดี มีอิสระในการเคลื่อนไหว อารมณ์ดีไม่เครียด และได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงที่มีสวัสดิภาพที่ดี เบทาโกรจึงได้ออกแบบการเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบนอกกรง หรือ เคจ ฟรี (Cage Free) ถือเป็นการเลี้ยงแบบสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นที่ยอมรับของสากล

การเลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบนอกกรง แม่ไก่ไข่สามารถดำรงชีวิตแบบอิสระในพื้นที่อย่างเพียงพอ ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่ควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศให้เหมาะสมตลอดเวลา แม่ไก่ไข่สามารถสร้างรังเพื่อออกไข่ มีคอน (perch) สำหรับเกาะเพื่อพักผ่อน มีวัสดุปูรองเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและทำความสะอาดตัวเอง การจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ รวมถึงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity System) เพื่อป้องกันโรคเข้าสู่ฟาร์ม ทำให้เราได้แม่ไก่ไข่ที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ไข่ไก่มีคุณภาพที่ดี เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และมากกว่านั้นคือ ความใส่ใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสัตว์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เครือเบทาโกร มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ด้วยการริเริ่มหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต และสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นรายแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต ได้แก่ สุกร และสัตว์ปีก ปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประกาศยกเลิกการเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซอง ภายหลังคลอดและซองคลอดเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มและคอกคลอดภายในปี 2570 (2027) ล่าสุดปี พ.ศ. 2561 นี้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ BETAGRO Cage Free Eggs สู่ผู้บริโภค

Print