คลังเผย จัดเก็บ 5 เดือน ทะลุเป้า 3.94 หมื่นล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 908,210 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 39,440 ล้านบาท หรือ 4.5% และสูงกว่าเป้าหมาย สาเหตุจากการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น สูงกว่าประมาณการ 14,898 และ 14,884 ล้านบาท หรือ 30.0% และ 18.8% ตามลำดับ โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ 283.0% ภาษีรถยนต์ 8.9%

นางสาวกุลยา กล่าวว่า กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้สูงสุด รวม 635,576 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2,598 ล้านบาท หรือ 0.4% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.3% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้สูง ส่วนกรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 220,395 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 274 ล้านบาท หรือ 0.1% แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.0% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ ได้แก่ ภาษีรถยนต์ ภาษียาสูบ ด้านกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวม 46,078 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 922 ล้านบาท หรือ 2.0% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 9.1% สำหรับฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ พบว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 894,012 ล้านบาท ในขณะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 1,378,010 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 214,900 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ   สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มี 189,327 ล้านบาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน