บอร์ด กยท. ลงมติชะลอโครงการปรับปรุงเก็บ Cess พร้อมเปิดเวทีรับความเห็นจากทุกภาคส่วน 26 มีนาคมนี้

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) เตรียมจัดสัมมนารับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาพิจารณาหาความเหมาะสมในแนวทางเพื่อดำเนินโครงการต่อไปในวันที่ 26 มีนาคม 2561 นี้

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านบริหาร เปิดเผยว่า จากความคืบหน้าโครงการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) ที่หลายฝ่ายมีข้อสงสัย ในการดำเนินโครงการและมีการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อหาข้อสรุปในโครงการดังกล่าว กยท.พิจารณาแล้วจึงมีมติให้ชะลอ โครงการ โดยให้ กยท.เขต และกยท.จ.ทุกพื้นที่ ตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง รวมไปถึงผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนายางพารา จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาโครงการปรับปรุงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (Cess) และรวบรวมนำข้อเสนอที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กยท. ซึ่งพบว่ามีข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น ให้ กยท. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ( NSW ) ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ , นำ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้อย่างจริงจังโดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการลักลอบการส่งออก หรือให้ กยท. จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมโดยให้จ้างพนักงานเฉพาะแยกออกจาก กยท.เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามด่านต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

ในที่ประชุมคณะกรรมการ กยท.ครั้งที่ 3/2561 ได้รับทราบถึงข้อปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) และให้ กยท.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพิ่มเติมโดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 26 มีนาคม 2561 นี้ เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป รองผู้ว่าการกล่าว ทิ้งท้าย