สูงเนิน ชวนตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังขยะ แก้ปัญหา “มูลฝอย” ล้นเมือง

นครราชสีมา – ว่าที่ร.ต. ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นากลาง อำเภอสูงเนิน มีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

นายสามิตร์ ศิริฤกษ์ ปลัดอบต.นากลาง กล่าวว่า แต่ละวันมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 2,460 ตัน กำจัดขยะได้ 708 ตัน นำขยะไปใช้ประโยชน์ 958 ตัน เหลือขยะตกค้าง 957 ตัน มีขยะสะสมตกค้างกว่า 9 แสนตัน เป็นอันดับ 2 ของประเทศ หากปล่อยปละละเลยจะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และอำเภอสูงเนินยังเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดเฉลี่ยวันละกว่า 12 ตัน แนวทางบรรเทาปัญหาได้ดำเนินการตามนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด ไร้ขยะ” แปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า เสนอเป็นทางเลือกให้อปท.ในพื้นที่นครราชสีมา ที่สนใจเข้าร่วมลงนามข้อตกลงการ จัดทำบริการสาธารณะด้าน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งขีดความสามารถกำจัดขยะได้วันละ 600 ตัน มูลค่าโครงการ 2 พันล้านบาท

นายกฤษณพงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากฎหมายอบต.นากลาง กล่าวว่า ปัญหาขยะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ขาดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่างๆ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จึงส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่วนหนึ่งยังขาดองค์ความรู้และจิตสำนึกเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่ตำบลนากลาง มีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยศึกษาวิเคราะห์สู่การปฏิบัติการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและถูกหลักวิชาการ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด