ระวังผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ผสมสาร “หลอนประสาท”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นพ. สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำส่งทางไปรษณีย์ จากผู้ใช้บริการภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร         1 ตัวอย่าง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวบรรจุในแคปซูล สีเขียวอมฟ้า อยู่ในแผงบรรจุละ 10 แคปซูล

นพ. สุขุม กล่าวอีกว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ พบสาร Desoxy-D2PM โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายกับสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดกลับของสาร สื่อประสาทในสมอง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท กดความอยากอาหาร และทำให้เคลิบเคลิ้ม แต่มีรายงานการได้รับสารนี้แล้วมีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง หรือมีพฤติกรรมรุนแรง ม่านตาขยาย และเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ สารกลุ่มนี้มักถูกนำมาใช้ในรูปแบบสารเสพติดสังเคราะห์ เพื่อทดแทนและหลีกเลี่ยงสารที่ถูกควบคุมโดยกฎหมาย

“ในประเทศสหราชอาณาจักรได้จัดให้สาร Desoxy-D2PM เป็นยาควบคุม เดียวกับแอมเฟตามีน แคนนาบินอลและอนุพันธ์ แคนนาบิส โคดีอีน และคีตามีน เนื่องจากพบว่ามีการออกฤทธิ์ผลข้างเคียงและความเสี่ยงเทียบเท่ากัน แต่ประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดให้สาร Desoxy-D2PM เป็นสารควบคุมตาม      พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรือประกาศตามกฎหมายอื่น จึงยังไม่มีมาตรการควบคุมใดๆ” นพ. สุขุม กล่าวและว่า การตรวจพบสารชนิดนี้ ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความเสี่ยงที่จะมีการนำสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ที่ยังไม่ถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใช้ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสังคมโดยรวมได้

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบดังกล่าว กรมจะส่งข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก และพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตรายต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน