หวั่นสังคมสูงวัยฉุดรายได้ คลังตั้งทีมศึกษาโครงสร้าง จ่อผุดภาษีทรัพย์สิน-บริโภค

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินภาพรวมโครงสร้างประชากรในอนาคต หรือระยะ 30-40 ปี ว่าจะมีสัดส่วนอายุในช่วงใด และจำนวนเท่าใด เพื่อนำมาประเมินถึงความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากในขณะนี้ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว ดังนั้น จะกระทบการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากประชากรในวัยแรงงานลดลง ทำให้ฐานภาษีจากวัยแรงงานลดลงตามไปด้วย ดังนั้น จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาถึงโครงสร้างภาษีที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน

นายสมชัย กล่าวว่า เมื่อวัยแรงงานลดลง ภาษีที่จะจัดเก็บจากเงินได้บุคคลธรรมดาอาจจะลดลงตามโครงสร้างวัยแรงงาน ดังนั้น ฐานภาษีที่จะมีการจัดเก็บจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นฐานภาษีทรัพย์สินและฐานภาษีจากการบริโภค โดยฐานภาษีทรัพย์สินนั้นขณะนี้ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่วนภาษีเพื่อการบริโภคนั้นทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการศึกษา

นายสมชัย กล่าวว่า การออมของประเทศเป็นอีกประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากร และการลงทุนภาครัฐ ปัจจุบัน อัตราการออมของประเทศอยู่ในระดับ 2.5 ล้านล้านบาท ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่น และนโยบายที่รัฐบาลต้องการเงินมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ขณะเดียวกันโครงสร้างการออมในขณะนี้ก็ยังไม่รองรับสังคมสูงวัยในอนาคต

“การออมของคนไทยยังต่ำ โดยเฉพาะในฝั่งแรงงานนอกระบบกว่า 20 ล้านคน มีการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 5 แสนคนเท่านั้น ถ้าไม่สนับสนุนให้มีการออมต่อไป คนเหล่านี้ก็จะเป็นภาระต่อรัฐบาล จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปศึกษาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชน การสร้างผลิตภัณฑ์การออมที่เอื้อต่อการออมระยะยาวผ่านแบงก์รัฐและเอกชน” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่าผู้สูงอายุควรจะมีเงินใช้แต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณ โดยในกลุ่มแรงงานนอกระบบยังมีการออมที่น้อยมากเมื่อเทียบกับกลุ่มข้าราชการที่มีระบบการออมภาคบังคับ ทำให้ผู้เป็นข้าราชการจะมีเงินออมไว้ใช้ในแต่ละเดือนหลังเกษียณเฉลี่ย 60-70% ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณ ส่วนแรงงานกลุ่มอื่นมีเงินออมไว้ใช้ในแต่ละเดือนหลังเกษียณอายุเฉลี่ยเพียง 20% ของรายได้ต่อเดือนก่อนเกษียณอายุ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน