ม.อุบลฯ เข้มบทบาทพี่เลี้ยง ร.ร.ท้องถิ่น นำนวัตกรรม-ทรัพยากร-เทคโนฯ พัฒนาการศึกษา

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยถึงกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ของ ม.อุบลฯ ว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอน โดยนำสะเต็ม เอดูเคชั่นประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาศักยภาพครูโดยการพัฒนาการสอนแบบแอ๊กทีฟ เลิร์นนิ่ง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความตระหนักรู้ทางจริยธรรมต่อผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย

รองอธิการบดี ม.อุบลฯ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว ม.อุบลฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการจัดหาฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่สำคัญต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา

“ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและท้องถิ่น ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน อาทิ การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง” รองอธิการบดี ม.อุบลฯ กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561