กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดันสินค้าสหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล ใช้ช่องทางออนไลน์ขยายตลาดเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งผลักดันสินค้าสหกรณ์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ เตรียมข้อมูลแยกกลุ่มสินค้า      พร้อมทั้งข้อมูลเชิงการค้า ปริมาณ และคุณภาพ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เร่งประชาสัมพันธ์การใช้ตราเครื่องหมายสหกรณ์ Co-op เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และบ่งชี้ความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้สหกรณ์เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการตลาดในยุคดิจิทัล พร้อมกล่าวว่า สหกรณ์ในประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างยาวนานนับ 103 ปี ซึ่งภาพรวม เนื้อแท้ของการพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศมีสินทรัพย์เกินกว่า 16% ของรายได้ประชาชาติ (GDP) ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากสมาชิกสหกรณ์ นับว่ามีนัยสำคัญสูง ขณะเดียวกันในช่วง 3–4 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลชุดปัจจุบันใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปัจจุบันนี้ยังได้ดำเนินนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งได้อุดหนุนเม็ดเงินเข้าสู่ระบบสหกรณ์เกือบ 2,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจสหกรณ์

“สหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นสหกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าแลผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ซึ่งสินค้าและผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยจะมีความยั่งยืนได้ ต้องมีปัจจัยที่เกื้อหนุนหลายประการและต้องให้ความสำคัญหลายเรื่อง เริ่มตั้งแต่ความซื่อสัตย์ในอาชีพ ลูกค้าซื้อสินค้าจากสหกรณ์ไป ตั้งแต่สินค้าชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายคุณภาพสินค้าต้องเหมือนเดิม สินค้าไม่ดีต้องรับประกันว่าสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้ ขณะเดียวกัน สหกรณ์ต้องรักษาคำมั่นสัญญาในการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างกัน และประการสุดท้าย สหกรณ์ต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพราะโลกของเราเปลี่ยนทุกวัน เพราะทุกวันนี้สังคมเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคไร้เงินสดในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มอาชีพต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สร้างความเข้าใจให้สหกรณ์ทั่วประเทศได้ปรับตัวให้ทันกับสังคมในยุคไร้เงินสด ซึ่งการซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ไม่จำเป็นต้องนำเงินสดมาชำระค่าสินค้า แต่จะเปลี่ยนมาใช้บัตรสมาชิกเพื่อใช้ในการซื้อขายแทน ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ในระหว่างการส่งเสริมให้สหกรณ์ทดลองใช้บัตรสมาชิกสหกรณ์ เป็นบัตรเงินสดที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเข้าสู่สังคมที่ไม่ใช้เงินสดจะสอดคล้องไปด้วยกันกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ต้องเห็นหน้ากัน แต่เป็นการเอาสินค้ามานำเสนอผ่าน เว็บไซด์หรือเฟซบุ๊ก เพื่อทำให้ผู้บริโภคสนใจในตัวสินค้า จนเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจซื้อสินค้า

ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่างๆ ได้มีช่องทางในการ  ซื้อขายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และกำลังเจรจากับเว็บไซด์ที่ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์ เช่น ลาซาด้า และสร้างแอพ Co-op Shop ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สินค้าสหกรณ์ไทยที่ได้คัดเลือกมานำเสนอไว้ที่เว็บไซด์ดังกล่าว จะต้องอาศัยยุทธวิธีทางการตลาดให้เข้ากับยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ขณะเดียวกันสินค้านั้นต้องมีคุณประโยชน์ คุณภาพ คุณลักษณ์ คุณค่า และคุณธรรม ซึ่งการสร้างธุรกิจสหกรณ์ให้เติบโตในยุค 4.0 สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือการตลาดแบบดิจิตอลและ Content Marketing ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้สินค้าสหกรณ์ไทยสามารถเติบโตได้ในยุคดิจิตอลได้ในที่สุด