‘ไทย-อิสราเอล’ หารือความร่วมมือ มุ่งพัฒนาศักยภาพรอบด้าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Gilad Cohen รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้เป็นประธานร่วมการประชุม “Working Group Dialogue” ระหว่างไทยและอิสราเอล ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นกลไกการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ เพื่อติดตามพัฒนาการการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันด้วย

ในระหว่างการประชุม ทั้งสองฝ่ายได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมถึงทบทวนการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ระหว่างไทยกับอิสราเอล

ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนา ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

ขณะที่ ความร่วมมือใน “ด้านแรงงาน” ทางฝ่ายอิสราเอลได้กล่าวชื่นชมแรงงานไทย ซึ่งเป็นแรงงานหลักในภาคการเกษตรของอิสราเอล ส่วนไทยได้ขอให้อิสราเอลให้การคุ้มครองดูแลแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล ราว 25,000 คนในปัจจุบัน

ด้านความร่วมมือทาง “เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน” ไทยได้เชิญชวนให้อิสราเอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเป็นประเทศได้ชื่อว่าเป็น “Startup Nation” ให้พิจารณาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการลงทุนในธุรกิจ startup ของไทย

นอกจากนี้ อิสราเอล ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งฝ่ายไทยสนใจที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับอิสราเอลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วย

หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้แทนอิสราเอลได้เข้าพบนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีการหารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-อิสราเอล ซึ่งฝ่ายอิสราเอลได้แจ้งถึงผลการประชุม Working Group Dialogue ครั้งที่ 10 รวมถึงประเด็นความร่วมมือที่เห็นควรจะผลักดันร่วมกัน ซึ่งฝ่ายอิสราเอลก็ได้แสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทย ในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและมีความสนใจร่วมกัน

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์