“ตรัง”เข้ม แรงงานประมง สสจ. แนะนายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพภายใน 31 มี.ค. นี้

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จังหวัดตรังยังคงเข้มงวดการดำเนินการตามแผนการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล บริเวณน่านน้ำทะเลตรัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ตามนโยบายของรัฐบาล
“เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวข้องในน่านน้ำทะเลตรัง อ. กันตัง เรียกตรวจเรือประมงพาณิชย์ ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป ซึ่งไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ได้มีการทำความเข้าใจกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ถึงกฎกระทรวงแรงงานว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล พร้อมกำชับการนำไปปฏิบัติต่อแรงงานให้ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และคงความเป็นมาตรฐานที่ยั่งยืน” นายชัชวาล กล่าว
ด้าน นพ. บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า จากมติของคณะรัฐมนตรีที่ได้เร่งรัดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมและทั่วถึง
ทั้งนี้ ได้ปรับจำนวนการให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ ตามศักยภาพที่มีของแต่ละโรงพยาบาลชุมชน มีการตรวจสุขภาพโดยให้บริการนัดหมายล่วงหน้า และเสริมทีมรองรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใน 7 โรงพยาบาลชุมชน ที่เปิดให้บริการพิเศษในวันเสาร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลสิเกา โรงพยาบาลย่านตาขาว โรงพยาบาลรัษฎา โรงพยาบาลนาโยง และโรงพยาบาลวังวิเศษ พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 31 มีนาคม 2561 นี้

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์