ผู้ส่งออกไทยเตรียมเฮ! ทรัมป์ต่อจีเอสพี ถึงปี 63

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพี และประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยสาระคือจะเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณารายการสินค้าที่จะขอผ่อนผันให้สหรัฐฯ คงสิทธิกรณีเข้าข่ายมีการนำเข้าสหรัฐฯ เกินเพดานที่กำหนด (CNL Waiver) แต่ไม่มีการผลิตในสหรัฐฯ ติดต่อกัน 3 ปี นับจากปีที่พิจารณาก็จะได้รับการผ่อนผันให้สามารถใช้สิทธิได้ต่อไป นอกจากนี้ยังได้เลื่อนกำหนดเวลาตัดสิทธิสินค้าที่ถูกระงับสิทธินำเกินเพดาน ในการพิจารณาทบทวนโครงการประจำปี จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายนของปีถัดไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการส่งออก-นำเข้าได้มากขึ้น โดยนำเพดานการนำเข้าเบื้องต้น คือ 1. กำหนดมูลค่านำเข้าในปี 2561 ไว้ที่ 185 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2. มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าในสหรัฐฯ ตั้งแต่ 50%

นายอดุลย์กล่าวว่า ปัจจุบันสหรัฐฯ ให้สิทธิพิเศษจีเอสพีสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กว่า 3,400 รายการ โดยสินค้าที่ได้รับสิทธิจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐฯ (เหลือร้อยละ 0) โดยสินค้าไทยที่ขอใช้สิทธิเพียง 1,385 รายการ โดยในปี 2560 สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีการขอใช้สิทธิพิเศษคิดเป็นสัดส่วน 70% ของมูลค่าการส่งออก ซึ่งหลังจากสหรัฐฯ ต่ออายุจีเอสพีแล้ว ผู้นำเข้าสามารถยื่นขอคืนภาษีอากรขาเข้าย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จากเดิมที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จึงขอให้ผู้ส่งออกไทยประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าปลายทางที่สหรัฐฯ ทราบและขอให้สิทธิต่อไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561