เอกชนเฮ! ครม.ไฟเขียวขยายโควตานำเข้ามันฝรั่ง 5.2 หมื่นตัน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ ให้เปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ปี 2561-2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้เปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่ง มีข้อผูกพันตามกรอบความตกลงเดิม คือปริมาณในโควตา 302 ตัน (รวมหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป) อัตราภาษีในโควตา 27% และอัตราภาษีนอกโควตา 125% คณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง โดยมีปริมาณในโควตาไม่จำกัดจำนวน อัตราภาษีในโควตา 0% และอัตราภาษีนอกโควตา 125%

ทั้งนี้ อัตราภาษีในโควตาไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงที่ผูกพันไว้กับ ดับเบิลยูทีโอ เนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งได้เพียงพอ ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีหัวพันธุ์มันฝรั่งนำไปเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศ

เงื่อนไขการนำเข้า มีดังนี้คือ ให้มีการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งปีละ 3 ครั้ง ให้นิติบุคคลเป็นผู้นำเข้า ผู้นำเข้าต้องทำหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูก ผู้นำเข้าจำหน่ายหัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงานให้แก่เกษตรกรในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 35.00 บาท และผู้นำเข้าหรือผู้แทนผู้นำเข้าต้องรับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่าที่คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่งกำหนด

สำหรับ การปรับเพิ่มราคารับซื้อหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-มิ.ย.) รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10.60 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ0.20 บาท จากเดิม ที่รับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10.40 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อจูงใจให้เกษตรกรคงพื้นที่เพาะปลูกเดิมไว้ รวมทั้งขยายพื้นที่เพาะปลูกใหม่ในอนาคต เนื่องจากสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร และให้รับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกร ในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 14.00 บาท

นายกฤษฎา กล่าวว่า สำหรับหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ครม.มีมติเปิดโควตานำเข้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 52,000 ตันภาษีในโควตา 27% และอัตราภาษีนอกโควตา 125% ซึ่งปริมาณในโควตาไม่เป็นไปตามกรอบความตกลงที่ผูกพันไว้กับ ดับเบิลยูทีโอ คือ ปริมาณโควตา 302 ตัน อัตราภาษีในโควตา 27% และอัตราภาษีนอกโควตา 125% เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปได้เพียงพอกับการใช้ภายในประเทศโดยส่วนใหญ่ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

สำหรับการบริหารการนำเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด ได้แก่ ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคล มีการทำสัญญารับซื้อผลผลิตหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกร โดยกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำในช่วงฤดูแล้ง (ม.ค.-มิ.ย.) ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10.60 บาท และในช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 14.00 บาท ทั้งนี้ ให้มีการนำเข้าในช่วงเดือนก.ค.-ธ.ค.ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตของประเทศไทยออกสู่ตลาดน้อย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์