ระบบกักเก็บพลังงาน มาแรง ! ทางออกไม่เอาไฟฟ้าถ่านหิน

TDRI ชำแหละอนาคตพลังงานทดแทน นักวิชาการ-เอกชนเสียงแตก หนุนเทคโนโลยีเก็บพลังงาน

นางสาววิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (TDRI) กล่าวในเวทีเสวนา “อนาคตพลังงานไฟฟ้าไทย ทำอย่างไรถ้าไม่พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ว่า ไทยต้องปรับนโยบายด้านพลังงานไปสู่ระบบไฟฟ้าแห่งอนาคต ด้วยระบบเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (energy storage) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม รัฐและผู้กำกับดูแลควรพิจารณานำพลังงานใหม่เข้ามาเป็นตัวเลือกระยะยาว ซึ่งขณะนี้ออสเตรเลียได้พัฒนาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ lithi-um-ion มีความหลากหลายและต้นทุนต่ำมาใช้แล้ว

นายพรายพล คุ้มทรัพย์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่ารัฐต้องเข้ามามีบทบาทกำหนดให้ชัดเจน หากไม่พึ่งพาถ่านหิน ไทยต้องบริหารจัดการการจำกัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีก โดยระบบเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า 30% เช่น กลุ่มไบโอแมส ซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แม้ว่าจะยังไม่มีความแน่นอน และต้องมุ่งหาแหล่งผลิตวัตถุดิบก๊าซธรรมชาติ เพื่อทดแทนการนำเข้า

นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการด้านวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในฐานะเรกูเลเตอร์ มองว่า พลังงานทดแทนยังเป็นเทรนด์ที่เติบโตในอนาคต ไทยควรลดสัดส่วนถ่านหินลง โดยหันมาคำนึงประโยชน์สูงสุดของพลังงานทดแทน ก๊าซ น้ำ พลังงานทดแทนให้เหมาะสม

นายกวิน ทังสุพานิช สมาชิกสภาปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า การวางแผนผลิตไฟฟ้าอนาคต (PDP) ควรพิจารณาต้นทุนและประโยชน์สูงสุดจากเดิมที่ไทยเน้นการผลิตไฟฟ้าให้พอเพียงกับความต้องการ โดยการพัฒนาโครงข่ายนำ energy storage มาใช้ เช่นในออสเตรเลีย สหรัฐ นำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้ร่วมกับระบบกักเก็บ สามารถลดต้นทุน และเปิดตลาดขายไฟได้ โดยสหรัฐตั้งเป้าในปี 2025 จะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในทุกมลรัฐ

นางวันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการ บริษัท SPCG จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีกักเก็บและพลังงานทดแทนและหมุนเวียนยังเป็นกระแสที่มาแรงในช่วง 5 ปีนี้ เพราะต้นทุนต่ำ ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนและมีมาตรการจูงใจเอกชนหันมาใช้พลังงานสะอาด

นายเจน นำชัยศิริ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ยินดีใช้พลังงานทดแทนแต่ยังไม่สนับสนุน เพราะพลังงานี้ยังไม่มีเสถียรภาพ ไม่สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟของภาคอุตสาหกรรมที่มีตลอด 24 ชม.ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตยไม่เหมาะกับสภาพอากาศไทยที่เป็นมรสุมเขตร้อน ถึงแม้จะมี energy storage มาสำรองก็ตาม ดังนั้น ไทยจึงยังจำเป็นต้องถ่านหินมาผลิตไฟฟ้า

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์