กรมชลฯ เปิดตัวเลข 4 เขื่อน ลุ่มเจ้าพระยา ย้ำพอหน้าแล้ง หนุนน้ำเล่นสงกรานต์ ส่งเสริมท่องเที่ยว

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ มีปริมาณ 46,749 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การ 23,205 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 14,798 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,102 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในช่วงฤดูแล้งปี 2560/2561 (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 เมษายน 2561)

กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำทั่วประเทศ 25,067 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น ลุ่มเจ้าพระยา 7,700 ล้าน ลบ.ม. (เขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ 6,350 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 650 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักฯ 700 ล้าน ลบ.ม.) แยกเป็น เพื่อการอุปโภค – บริโภค 1,140 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการรักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,450 ล้าน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร 5,110 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ ผลการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง ปัจจุบัน (9 เมษายน 2561) จัดสรรน้ำไปแล้ว 7,500 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนจัดสรรน้ำ คงเหลือปริมาณน้ำใช้ตามแผนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2560/61 ขอยืนยันว่า กรมชลประทาน มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตามแผนที่ได้กำหนดไว้ตลอดทั้งฤดูกาล และมีปริมาณน้ำสำรองที่จะใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2561 (พฤษภาคม – กรกฎาคม) เพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอเช่นกัน

ในการนี้ ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้ง ให้การสนับสนุนเรือกำจัดวัชพืช เพื่อเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และระบบชลประทานที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานทั้งหมด ตามนโยบายของรัฐบาล

รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ยืนยันว่า กรมชลประทานจะให้การสนับสนุนน้ำไปยังแหล่งน้ำสาธารณะอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประเพณีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์