ทต.ปากน้ำฉวาง เมืองคอน คัดแยกขยะทำเป็นเชื้อเพลิงสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คพ.ติดตามการจัดการขยะ ทต.ปากน้ำฉวาง สามารถกำจัดขยะตกค้างกำจัดสะสม และปรับปรุงสถานีกำจัดขยะมูลฝอยใหม่ คัดแยกขยะและนำมาจัดทำเป็นขยะเชื้อเพลิงได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ช่วยแก้ปัญหาขยะในท้องถิ่นและพื้นที่รอบข้าง พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้าศึกษาดูงาน

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ คพ.ได้จัดทำโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ส่งผลให้ อปท.ทั่วประเทศ ดำเนินการกำจัดขยะตกค้างขยะสะสม และปรับปรุงสถานีกำจัดขยะมูลฝอยใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ล่าสุด คพ. ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน อปท. ที่สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ สามารถขับเคลื่อนการจัดการขยะได้เป็นอย่างดี

นางสุณี กล่าวว่า ทต.ปากน้ำฉวาง ได้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน และนำขยะมูลฝอยมาแปลงเป็นขยะเชื้อเพลิง (อาร์ดีเอฟ) ในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่รับจาก อปท. ใกล้เคียง 8 แห่ง และ 1 โรงพยาบาล จำนวนขยะ 20 ตัน/วัน สามารถคัดแยกเป็นขยะอาร์ดีเอฟ โดยเฉลี่ย 1.2 ตัน/วัน และนำไปจำหน่ายที่ บริษัท เอสซีไออีโค่ จำกัด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะมูลฝอย ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกขยะรีไชเคิล นำไปฝังกลบในบ่อขยะ เป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย นำไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากทุกคนร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอย ณ บ้านเรือน สถานประกอบการ จะเป็นการลดพื้นที่ในการฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเฉพาะเศษอาหาร หากนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ย จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน แหล่งเพาะเชื้อโรคได้ “ขยะจะหมดไปด้วยการร่วมใจของทุกคน”

นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง กล่าวว่า เดิมที่ทิ้งขยะแห่งนี้มีการทิ้งขยะมายาวนาน มาถึงปี 2557 มีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากบริเวณที่ทิ้งขยะ จึงทำให้หลายฝ่ายร่วมวางแผนแก้ไข ประกอบกับ คสช. เห็นชอบกับโรดแมป การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งผลให้สถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ได้รับการปรับปรุง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี 2559 งบประมาณ 34,505,000 บาท โดยการกำจัดขยะตกค้างเก่าสะสม และได้ก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร ปัจจุบัน ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงผู้มาท่องเที่ยวในอำเภอฉวาง

ที่มา : มตินออนไลน์