กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุน กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ ประกันราคาสมาชิกทุกฤดูกาล

สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เกิดจากการรวมตัว รวมกลุ่มของชาวบ้านที่เห็นปัญหาและโทษที่เกิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี การทำลายสภาพแวดล้อมโดยการเผาป่า เผาเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร สภาพดินเสื่อมโทรม ยากแก่การปรับปรุงแก้ไข ผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรจึงมีสารเคมีตกค้าง ทำให้เกษตรกรได้รับสารพิษจากการใช้ยาฆ่าแมลง เกิดการเจ็บป่วยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมถึงต้องการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำไว้ด้วย จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อร่วมกันหาทางออกและแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ให้ลูกหลานผลิต และมีอาหารที่ปลอดภัยไว้สำหรับบริโภค ในนาม “กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว”

โดยพัฒนาพื้นที่ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 11 ในเขตตำบลวังน้ำเขียว เป็นสถานที่ฝึกอบรมและสาธิตกิจกรรมการเพาะปลูก โดยไม่พึ่งพาสารเคมี และการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรที่สนใจ การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี ในพื้นที่ คนละ 2 งาน เลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โดยนำเศษอาหารที่เหลือใช้ในครัวเรือนและเศษพืชในแปลงเพาะปลูกมาหมักให้ได้จุลินทรีย์ และทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สารสมุนไพรไล่แมลงแทนสารเคมี

ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการสาธิตและฝึกอบรมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ การนำทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ และเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์และพัฒนาโดยการเกื้อกูลระหว่างคนและธรรมชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกตระหนักถึงมหันตภัยจากการใช้สารเคมี หันมาทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชนและดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และแสวงหาเครือข่ายและประสานความร่วมมือในรูปพหุภาคีและพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ประชาชนและองค์กรอื่นๆ

เพราะเหตุนี้ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษ ในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2541

คุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร ให้กับกลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 สำนักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 14 หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มี คุณฝากฝน หมายยอดกลาง เป็นประธานบริหารสหกรณ์ฯ ปัจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 297 คน เป็นสมาชิกสามัญ 190 คน สมาชิกสมทบ 107 คน ดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ธุรกิจสินเชื่อ โดยในปีที่ผ่านมา ปล่อยกู้ให้กับสมาชิก 43 สัญญา เป็นเงิน 717,000 บาท
  2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อมาจำหน่ายให้กับสมาชิก เป็นเงิน 911,604 บาท
  3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ฯ รวบรวมผักและผลไม้จากสมาชิก จำนวน 183,108.40 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,916,994.60 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของพืชผักที่ทางสหกรณ์รวบรวมมีจำนวนกว่า 110 ชนิดพืช จากสมาชิก 70 ราย เฉลี่ยรายละ 2 ไร่ รวม 140 ไร่ มีการประกันราคาให้สมาชิก แบ่งเป็น 3 ฤดู (ร้อน ฝน หนาว)

ปัจจุบัน มีสมาชิกได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 47 ราย อยู่ในระหว่างการดำเนินการขออีกจำนวน 23 ราย มีโรงคัดบรรจุได้รับการรับรองมาตรฐานการรวบรวมผักอินทรีย์และคัดบรรจุอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย โดยผลผลิตพืชผักที่ทางกลุ่มรวบรวมนั้น จะมีการส่งไปขายในตลาด ตามห้างใหญ่ ทั้งที่กรุงเทพฯ และในเขตจังหวัดนครราชสีมา