พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการปลูกไม้ผล

ระหว่าง วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาพื้นที่โดยการทดลองปลูกพลับ และสาลี่ ก่อนที่จะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแปลงปลูกบ๊วยของกรมวิชาการเกษตร ที่บริเวณพระตำหนักปางตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งบ๊วยในแปลงดังกล่าวเป็นต้นบ๊วยที่ขยายพันธุ์มาจากต้นที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกที่สถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง ทรงพอพระราชหฤทัยที่ทอดพระเนตรเห็นบ๊วยงอกงาม มีผลดก และผลมีขนาดใหญ่ มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างจากพันธุ์อื่น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทอดพระเนตรแปลงเพาะและขยายพันธุ์ไม้ของกรมวิชาการเกษตร มีพระราชกระแสรับสั่งให้ปลูกพืชไร่ล้มลุกอื่นๆ แซมระหว่างแถวมะคาเดเมีย ซึ่งจะทำให้บริเวณนั้นสวยงามมากขึ้น และเมื่อทรงทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ทรงรับสั่งให้กรมชลประทานหาน้ำมาให้ และเมื่อมีน้ำพอเพียงแล้วให้กรมวิชาการเกษตรนำไม้ผลไปปลูกบริเวณเชิงเขาด้วย จะทำให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ทรงขอให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการให้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานราชการอื่น และเกษตรกรต่อไป และในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปลูกต้นมะคาเดเมีย ไว้ 1 ต้น ด้วย