สารคาม ชู 41 ชุมชนโอท็อป

นายคงศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่านโยบายพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเน้นการสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางจังหวัดจึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม

ขณะนี้เริ่มคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย และสำรวจผลิตภัณฑ์ โอท็อปแล้ว 41 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 32 ตำบล 13 อำเภอ พร้อมกับพิจารณากลั่นกรองหมู่บ้านเป้าหมาย และการออกแบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้ควบคู่กับการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในท้องถิ่น จากเดิมที่จะเน้นส่งสินค้าโอท็อปไปขายยังตลาด วงกว้างข้างนอก แต่โครงการนี้จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าโอท็อปในชุมชน และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชนนั้นๆ อย่างใกล้ชิด โครงการนี้จะใช้งบประมาณดำเนินการ 83 ล้านบาท ในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด อำเภอ และหมู่บ้าน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด