“บางระกำ 61” เริ่มส่งน้ำเพาะปลูกข้าว

พิษณุโลก พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ 61” เพื่อให้หน่วยงาน ทั้ง 17 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปี ในปี 2561 กรมชลประทานขยายผลการบริหารจัดการน้ำโครงการบางระกำโมเดล 60 โดยปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี 2561 ของพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน ให้เกษตรกรเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม ในปริมาณน้ำที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการเพาะปลูก ในเดือนเมษายนทั้งสิ้น 115 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่เป้าหมาย จำนวน 382,000 ไร่ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 290,000 ไร่

ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 52,000 ไร่ และในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา   พลายชุมพล 40,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ 20 ตำบล 93 หมู่บ้าน เริ่มส่งน้ำตั้งแต่      วันที่ 15 มีนาคม ในคลองส่งน้ำและคลองสาขา ส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกร

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด