เกษตรฯ เผยผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2561

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน

ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตามผลการคัดเลือกดังนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ อาชีพทำนา ได้แก่ นายชัชวาล  ท้าวมะลิ จ.อุดรธานี อาชีพทำสวน ได้แก่ นายธีรภัทร  อุ่นใจ จ.จันทบุรี อาชีพทำไร่ ได้แก่ นางทองแดง  แดนดี จ.บุรีรัมย์ อาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายใจ  สุวรรณกิจ จ.พัทลุง อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกุลกนก  เพชรเลิศ จ.บุรีรัมย์

อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายมูฮำมัดกาแมล  เจะมะ จ.นราธิวาส อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายอดิชัย  ว่องไวไพโรจน์ จ.กาญจนบุรี อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายวศิน  ธนภิรมณ์ จ.ปัตตานี อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ได้แก่ นายสิทธิธรรม  เรืองจรุงพงศ์ จ.ปราจีนบุรี

อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นางธวัลรัตน์  คำกลาง จ.นครราชสีมา สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ พันจ่าโทเฉลียว  น้อยแสง จ.ชัยนาท สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสัญญา  หิรัญวดี จ.ภูเก็ต สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายบุญมี  นามวงศ์ จ.ชัยภูมิ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายศรีราชา  บัวเบา จ.ราชบุรี  สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์ จ.จันทบุรี และสาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายสฤษดิ์  โชติช่วง จ.สุราษฎร์ธานี

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านควนสามโคก จ.พัทลุง กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง จ.น่าน กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จ.ตราด

กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร จ.แพร่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบานหนองเหรียง จ.พัทลุง กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง จ.อุบลราชธานี กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ จ.นครสวรรค์

สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายางบ้านลาดพัฒนา จ.เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด และประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่ จ.พิจิตร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (ลำพญากลาง) จำกัด จ.สระบุรี สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมคลองหลวงสวนหมาก จ.กำแพงเพชร

สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และสหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต