สสก.1 ชัยนาท เผยความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ ปี 61

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ปัจจุบัน พื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ใน 9 จังหวัดภาคกลาง มีจำนวนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 237 แปลง พื้นที่รวม 348,366 ไร่ เกษตรกร 12,666 ราย 24 สินค้า ได้แก่ ข้าว 140 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 17 แปลง มันสำปะหลัง 16 แปลง พืชผัก 12 แปลง อ้อยโรงงาน 6 แปลง พืชอาหารสัตว์ 2 แปลง ปาล์ม 2 แปลง เผือก 1 แปลง ข้าวโพดฝักสด 1 แปลง ข้าว/ถั่ว 1 แปลง ทุเรียน 5 แปลง กล้วย 3 แปลง กล้วยหอม 3 แปลง มะม่วง 2 แปลง ไม้ประดับ 3 แปลง กล้วยไม้ 2 แปลง ไม้ดอก 1 แปลง โคนม 7 แปลง โคเนื้อ 2 แปลง แพะ 4 แปลง กระบือ 2 แปลง ไก่พื้นเมือง 1 แปลง ปลาดุก 3 แปลง และปลาช่อน 1 แปลง

โดย ในปี 2561 การดำเนินงานขับเคลื่อนแปลงใหญ่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ไว้ 4 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ทุก 2 เดือน เพื่อร่วมกันวางแผนและทิศทางการขับเคลื่อนงานแปลงใหญ่ของเขต โดยจัดประชุมตามหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่มาประชุมเรียนรู้เพิ่มเติมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุมได้

2. ติดตามและให้คำแนะนำแก่จังหวัดในการประเมินจัดชั้นแปลงใหญ่ รวมถึงการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัด เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต

3. ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานแปลงใหญ่แก่จังหวัด

4. การพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่สำหรับแปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลงใหญ่ ปี 2559) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผู้จัดการแปลงจากเกษตรอำเภอเป็นเกษตรกร มีเกษตรกรในพื้นที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 ราย เกษตรกรที่จะเข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติ

1) เป็นสมาชิกและได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ่

2) อายุ 25-65 ปี

3) สามารถใช้เทคโนโลยี IT เบื้องต้นได้

4) มีจิตอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่สามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ฉะนั้น การดำเนินงานในปีนี้จึงมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา