กก. อุทยานแห่งชาติ ไฟเขียวตั้ง อุทยานฯ ใหม่ 7 แห่ง เร่งชงเรื่องเสนอ ครม.

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์สัตว์พืช เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการประกาศจัดตั้งอุทยานฯ 7 แห่ง หลังมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ และแนวเขตอุทยานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จ.ลำปาง อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง–น้ำพุเจ็ดสี จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จ.ตาก อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี จ.สงขลา อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จ.นราธิวาส และอุทยานแห่งชาตินายูง–น้ำโสม จ.อุดรธานี โดยจากนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ได้เร่งรัดให้เสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ด้าน นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ. สำนักอุทยานฯ กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าปัจจุบัน มีพื้นที่เตรียมการประกาศจัดตั้งอุทยานฯ รวม 23 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 4,512,831 ไร่ โดยอยู่ในลำดับขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. อยู่ระหว่างการตรวจร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากได้รับหนังสือให้แจ้งยืนยันร่าง พ.ร.ฎ. จะจัดส่งให้สำนักเลขาธิการ ครม. เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จ.ลำปาง

2. ครม. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วดำเนินการต่อไปได้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยจง จ.ลำปาง อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-หมู่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

3. อยู่ระหว่างเสนอร่าง พ.ร.ฎ. ให้ ครม. เห็นชอบและอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.ฎ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่โถ จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ จ.นครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. อยู่ระหว่างจัดทำร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อเสนอกระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาเสนอ ครม. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก

5. คณะกรรมการอุทยานฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบในวันนี้และเตรียมเสนอต่อ ครม. ต่อไป จำนวน 7 แห่งดังกล่าว และ

6. อยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จ.นราธิวาส อุทยานแห่งชาติภูผายา จ.อุดรธานี อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน และอุทยานแห่งชาติแม่ยวม ฝั่งซ้าย (แม่สะเรียง) จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ ยังได้เห็นชอบตามที่กรมชลประทานขอใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จำนวน 81 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จ.ตราด ซึ่งกรมชลประทานได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานฯ ไปปรับปรุงแก้ไขโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้กรมชลประทานมอบพื้นที่ ยกเว้นบริเวณหัวงานและส่วนที่จำเป็นอื่นๆ ที่กรมชลประทานจำเป็นต้องดูแล รักษาและบริหารจัดการน้ำคืนให้กรมอุทยานฯ เพื่อกำหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และขอให้กรมชลประทาน พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก่อนส่งคืนด้วย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์