ศธ.ติวเข้มครูอีสานเข้าสู่ยุค 4.0

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น นพ. ธีระเกียรติ    เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจากทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

นพ. ธีระเกียรติ กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่รัฐบาลเน้นหนักเพราะจัดเป็นการแก้ไขปัญหาการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เข้มข้นและเป็นไปตามความต้องของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งจากการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะทำงานร่วมกันทันที ตามแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 โดยจากเดิมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 45 โรงเรียนในระยะนี้เพิ่มขึ้นอีก 150 โรงเรียน ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวนี้จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 195 โรงเรียน ทั้งหมดจะเป็นไปตามแนวทางของ Smart Learning โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นหนักไปที่ผู้เรียนจะต้องได้รับความรู้ในเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นเรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเรื่องการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยี

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน