ฝึกชาวนา-ซ่อมเครื่องมือเกษตร

สกลนคร – นายวิศรุต แก้วฝ่าย นายก อบต.ขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปิดอบรมอาชีพให้เกษตรกรและผู้สนใจ ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.ขมิ้น ประกอบด้วย โครงการอบรมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชน โครงการอบรมเครื่องทุ่นแรงเพื่อการเกษตรให้แก่ชุมชนโครงการ  ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร โดยคณะคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม

นายวิศรุต กล่าวว่า พื้นที่ของ อบต.ขมิ้น เป็นพื้นที่ทำการเกษตรแบบเต็มพื้นที่ ทั้งฤดูกาลผลิตและพืช  ฤดูแล้ง เช่น ปลูกพริก แตงกวา และแคนตาลูป ถั่ว ฯลฯ เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี จึงจำเป็นต้องอบรม ให้ความรู้ดังกล่าวขึ้นทุกปี เพื่อพัฒนาและให้เกิดความรู้แก่เกษตรและผู้สนใจปีละครั้ง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด