เกษตรกรปลูกมันสำปะหลัง โกยเงิน หลังราคามันพุ่ง 2.49 บาท/กก.

หัวมันสำปะหลัง

สศก. ระบุ ปีนี้ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงาน 27 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 3.2 ล้านตัน ดันราคาขยับตัวสูง 2.49 บาท/กก. เกษตรกรโกยราคาตั้งแต่ต้นปีการผลิต และปลูกซ้ำต่อในช่วงราคายังดี คาดผลผลิตออกตลาดอีกรอบในช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 61

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงผลพยากรณ์มันสําปะหลังโรงงาน ปี 2561 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) คาดว่า ผลผลิต 27.240 ล้านตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 30.495 ล้านตัน (ลดลง 3.255 ล้านตัน หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.67) เนื่องจากราคามันสําปะหลังโรงงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาขาดทุน ประกอบกับในปี 2560 สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังโรงงานซึ่งเป็นพืชทนแล้ง และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น

สำหรับราคาช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 (6-12 เมษายน 2561) หัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.49 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 88 ราคาส่งออกมันเส้น (ณ มีนาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 6,786 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง (ณ มีนาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 13,795 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 ซึ่งสาเหตุที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ

จากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต (ตุลาคมถึงธันวาคม 2560) และเพาะปลูกซ้ำ เพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอาจทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีการผลิตอีกรอบหนึ่ง (สิงหาคมถึงกันยายน 2561)  อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรคอยดูแลด้านคุณภาพ มีการประเมินผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี โดยต้องเก็บบางส่วนของพื้นที่ไว้เพื่อเป็นต้นพันธุ์ต่อไป ซึ่งในส่วนของภาครัฐยังได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/61 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 551.659 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ