สจล.ชู “ลาดกระบังโมเดล” จิตอาสานำองค์ความรู้พัฒนาชุมชน

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. ออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยการใช้ “ลาดกระบังโมเดล” ซึ่งนำเอาการผสานทั้งองค์ความรู้ และการใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงต่อเนื่อง และมีความสุข ตลอดจนสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถาบัน โดยใช้ “คิง โมเดล” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งชุมชนที่น่าอยู่ควรประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อมภายในชุมชนเอื้อต่อการพักอาศัย คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขอนามัย คนในชุมชนมีสิทธิ์การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยผลิต ภัณฑ์อันเป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชน และชุมชนมีสภาพสังคมภายในที่ดี สมัครสมานสามัคคี และ   มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ภายในชุมชนที่เหมาะสม

อธิการบดี สจล.กล่าวอีกว่า ล่าสุดจากโมเดลดังกล่าว สจล.ได้นำร่องโครงการ “ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ  พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนหัวตะเข้ บริเวณโรงเรียนศึกษาพัฒนา ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยจัดตั้งจุดบริการและลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร อาทิ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกชุมชน ทาสีสะพานปูน ทำประชาพิจารณ์ชุมชนเพื่อคัดเลือกแบบสะพานไม้ใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ขุดลอกลำรางสาธารณะ เปิดทางน้ำไหล พร้อมจัดทำถังดักไขมันต้นทางน้ำเสียที่ถูกใช้จากครัวเรือน เพื่อจัดการไขมัน ฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำเลียบชุมชน โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร, ส่งเสริมการทำขนมสายบัวแดง ขนมที่อยู่คู่ชุมชน สู่การเป็นสินค้าหลัก      อัตลักษณ์ประจำชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
“โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ด้วยการใช้ลาดกระบังโมเดลในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบขยายโครงการไปสู่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ให้สามารถผลักดันกระบวนการหล่อหลอมจิตสาธารณะในการเป็นบุคคลและบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับใช้สังคมในอนาคต รวมทั้งสะท้อนภาพการเป็นแหล่งทรัพยากรทรงคุณค่าของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษา” อธิการบดี สจล.กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด