มรภ.ยะลา พัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ

ผศ.ดร. เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เผยถึงกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ซึ่ง มรภ.ยะลาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า  ครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระ       วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มการศึกษาปฐมวัย

ผศ.ดร. เกสรี กล่าวต่อว่า การที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 จังหวัดแดนใต้ให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก รวมถึงเพื่อหารือและกำหนดแนวทางจัดทำฐานข้อมูลสภาวการณ์ด้านการศึกษา

“ทั้งยังต้องการพัฒนาศักยภาพครูที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ด้วยตนเอง มีลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย 9 กลุ่มสาระให้มีความมั่นใจและสามารถ  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง และจัดระบบการศึกษาและ  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง” ผส.ดร. เกสรี กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด