เกาะติด 4 เดือน หลังลุยโครงการ หนุนปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาปรัง ’61

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ ซี.พี.801 ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ปลูกถี่ได้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 61 ภายหลังเริ่มดำเนินโครงการ 4 เดือนแรก เผย มีเกษตรกรผ่านคุณสมบัติเข้าร่วม 963 ราย พื้นที่ 7,318 ไร่หนุนเกษตรกรผลิตต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สร้างรายได้ช่วงฤดูแล้งที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายให้เกษตรกรผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีใช้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งและลดพื้นที่นาปรัง มีกำหนดระยะเวลาโครงการระหว่าง ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ 20 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอุดหนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรไร่ละ 2,000 บาท  เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักและเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง

จากการติดตามผลการดำเนินงานปี 2561 ในช่วง 4 เดือนแรก (ธันวาคม 2560 – มีนาคม2561) สศก. พบว่า  มีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 963 ราย พื้นที่รวม 7,318 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูก ต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักสำหรับนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ 6,994 ไร่และเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เก็บเมล็ด) 324 ไร่  ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งประสานกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าพืชไร่ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ สศก. จะติดตามการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระยะต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทีมปศุสัตว์จังหวัด จะเร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ให้ความรู้แก่เกษตรกร และติดต่อประสานงานหาผู้รับซื้อผลผลิตเพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนจากการผลิตต้นข้าวโพดสดพร้อมฝักป้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งที่พืชอาหารสัตว์ขาดแคลนประมาณ 20.87 ล้านตัน และยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ที่ต้องนำเข้าเมล็ดข้าวโพดมากถึงปีละ 4 ล้านตัน