เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 สาขาอาชีพทำไร่

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สาขาอาชีพ/ประเภทที่กำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดังกล่าว ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

บัดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

 1. อาชีพทำนา ได้แก่ นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ (086) 221-4393
 2. อาชีพทำสวน ได้แก่ นายธีรภัทร อุ่นใจ บ้านเลขที่ 3/6 หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ (097) 068-1971
 3. อาชีพทำไร่ ได้แก่ นางทองแดง แดนดี บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ (081) 966-0363
 4. อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายใจ สุวรรณกิจ บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ (083) 537-1313
 5. อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางกุลกนก เพชรเลิศ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ (087) 452-8277
 6. อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายมูฮำมัดกาแมล เจะมะ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ (080) 705-7375
 7. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายอดิศัย ว่องไวไพโรจน์ บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 10 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ (081) 763-3357
 8. อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายวศิน ธนภิรมณ์ บ้านเลขที่ 104/5 หมู่ที่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ (089) 876-4610
 9. อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายสิทธิธรรม เรืองจรุงพงศ์ บ้านเลขที่ 88/8 หมู่ที่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ (081) 649-1100
 10. อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นางธวัลรัตน์ คำกลาง บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (082) 141-5474
 11. สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ พันจ่าโทเฉลียว น้อยแสง บ้านเลขที่ 42/3 หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทรศัพท (086) 205-9124
 12. สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายสัญญา หิรัญวดี บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (089) 868-4144
 13. สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช ได้แก่ นายบุญมี นามวงศ์ บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ (082) 749-9785
 14. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายศรีราชา บัวเบา บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ (089) 836-2619
 15. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายศุภวิชญ์ บำรุงรัตน์ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ (089) 038-2334
 16. สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายสฤษดิ์ โชติช่วง บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (089) 593-1513

 

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

 1. กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านควนสามโพธิ์ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 379 หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ (085) 670-5267
 2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำทุ่งช้าง ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ (089) 556-4112
 3. กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลหาดเล็ก ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์ (090) 087-6733
 4. กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปถนอมอาหาร ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ (084) 950-4860
 5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเหรียง ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ (074) 606-182, (089) 295-6617
 6. กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทำการกลุ่ม โรงเรียนเพียงหลวง 12 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ (098) 168-2536, (081) 071-2581
 7. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่าไม้ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 54/2 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ (087) 310-2040
 8. สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายางบ้านลาดพัฒนา ที่ทำการกลุ่ม ศาลาชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ (086) 505-1833
 9. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเมยวดี ที่ทำการกลุ่ม ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ (094) 287-4437
 10. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่ ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ (087) 738-2424
 11. วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว ที่ทำการกลุ่ม บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โทรศัพท์ (084) 892-5374

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

 1. สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 342 หมู่ที่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 385-5041
 2. สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ลำพญากลาง) จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ (036) 721-455
 3. สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 5 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ (055) 745-540
 4. สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสม็ดจวนพัฒนา จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 65/8 หมู่ที่ 4 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ (089) 591-8354
 5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 283 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ (043) 821-292
 6. สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ (077) 288-398
 7. สหกรณ์บริการ ได้แก่ สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด ที่ทำการสหกรณ์ บ้านเลขที่ 46/122 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ (076) 680-801

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561