ปล่อย ‘กะพงขาว-ปลาอีกง’ ล่าหมอสีคางดำ หลังสร้างปัญหาเกษตรกรเดือดร้อน

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ และได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ โดยมีแนวทางดังนี้ กำจัดปลาหมอสีคางดำในแหล่งน้ำที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสงค์กำจัดปลาหมอสีคางดำในบ่อเลี้ยง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองที่เป็นผู้ล่าในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ปลากะพงขาว และปลาอีกง เพื่อควบคุมประชากรปลาหมอสีคางดำ อีกทั้งหาแนวทางในการกำจัดปลาหมอสีคางดำให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำมาทำปุ๋ย หรือทำเป็นอาหารสัตว์น้ำ ฯลฯ

ทั้งนี้ ปัญหาปลาหมอสีคางดำ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับข้อร้องเรียนว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใน จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอสีคางดำ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร จึงแจ้งมายังกรมประมง ถึงปัญหานี้ โดยกรมประมงได้ดำเนินการตรวจสอบหาแหล่งที่มาการหลุดรอดของปลาหมอสีคางดำ และได้ดำเนินการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกคำสั่งที่ 223/2561 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำโดยเฉพาะ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์