ชุมชนพัฒนาไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ วิสาหกิจต้นแบบเงาะแปลงใหญ่ อ.บ้านนาสาร

นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เงาะโรงเรียนบ้านนาสาร เป็นเงาะที่มีชื่อเสียงมานานาน มีเอกลักษณ์เด่นคือ ผลใหญ่ สีสด เนื้อล่อน กรอบ รสชาติหวาน หอม อร่อย ปลูกมากในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เงาะโรงเรียนบ้านนาสารขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2558 โดยดำเนินการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลเพิ่มพูนทรัพย์ มีสมาชิก 118 คน เนื้อที่ 1,163 ไร่ เพื่อบริหารจัดการในเรื่องของผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดี สามารถต่อรองด้านราคากับพ่อค้าได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ มีพ่อค้าจากต่างประเทศเข้ามาตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่หลายแห่ง และในปีนี้จะมีทำสัญญาส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้าอีกด้วย

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน สนับสนุนสารเร่ง พ.ด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยพืชสด สารปรับปรุงดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ผลิตและการตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สนับสนุนการรวบรวมผลผลิต ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น

“กลุ่มเงาะแปลงใหญ่ อ.บ้านนาสาร มีรูปแบบการบริหารร่วมกันเพื่อเป้าหมาย คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการตลาด ที่สามารถเพิ่มช่องทางตลาดในต่างประเทศได้โดยตรง อีกทั้งผลผลิตของกลุ่ม ยังมี GAP รับรอง โดยก่อนที่ผลผลิตจะออกจากสวน จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาและควบคุมสารเคมีเข้ามาตรวจสอบในเรื่องสารเคมีตกค้าง เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค”นายธาร กล่าวทิ้งท้าย