มรภ.สงขลา แนะแนวเกษตรกรจัดการดิน-ปุ๋ย

ผศ.ดร. อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการวิชาการเชิงล้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สำคัญมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของคณะ ในการสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน มีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ด้าน ผศ.ดร. คริษฐ์สพล หนูพรหม ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตร แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชต่างๆ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มผลผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงดินซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การจัดการดิน ปุ๋ย และพืชให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และมีผลต่อการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชสูงมากขึ้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงลงพื้นที่บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด