มกอช.ติวเข้ม ส่งออกแมลงกินได้ขายอียูปี 2561

ผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลง-จิ้งหรีดไทยเฮ มกอช.ดึงผู้เชี่ยวชาญสหภาพยุโรปติวเข้มมาตรฐานการเลี้ยง รับการปรับกฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่หรือโนเวลฟู้ด ที่เตรียมประกาศใช้ในปี 2561

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้ปรับกฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่หรือโนเวลฟู้ด (Novel Food) จากระเบียบฉบับเดิมที่ใช้มานานกว่า 19 ปี ซึ่งส่วนที่แก้ไขและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรไทย คือ เพิ่มรายการอาหารพื้นบ้านและแมลงกินได้ รวมถึงเพิ่มรายการอาหารที่มีส่วนประกอบจากวัสดุนาโน ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยกฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่หรือโนเวลฟู้ดนี้มีครอบคลุมอาหารที่ไม่เคยมี การบริโภคในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540

สำหรับการประกาศใช้ระเบียบโนเวลฟู้ดของสหภาพยุโรปฉบับใหม่นี้ จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงแมลงของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันแมลงกินได้ที่มีการทำฟาร์มเลี้ยงและมีปริมาณการผลิตสูง คือ จิ้งหรีด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการผลิตและผลักดันเปิดตลาดในสหภาพ ยุโรปและประเทศอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ มกอช.จึงประสานสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญของสหภาพยุโรปมาให้ความรู้และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระเบียบโนเวลฟู้ดฉบับใหม่นี้ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนมากขึ้น

“ที่ผ่านมา สินค้าไทยเคยได้รับผลกระทบจากเรื่องระเบียบโนเวลฟู้ดฉบับเดิม และประสบปัญหาการนำเข้าที่ประเทศสเปน ได้แก่ หน่อไม้กระป๋องและผิวมะกรูดในเครื่องแกงเขียวหวาน แห้วในติ่มซำ และน้ำมันงาในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งกว่าที่ปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยและสามารถส่งออกได้ตาม ปกติ ต้องใช้เวลาแก้ไขนานพอสมควร จึงเป็นโอกาสดีที่

ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ จะได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญสหภาพยุโรป เพื่อคลี่ปมปัญหาหรือข้อสงสัยจากการตีความกฎระเบียบ และแนวทางการยื่นขออนุญาตและขึ้นทะเบียนอาหารใหม่เพื่อส่งออกไปยังสหภาพ ยุโรป รวมถึงการจัดทำมาตรฐานฟาร์มและการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยอาหารซึ่งจะ ทำให้สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปได้ถูกต้อง ขณะเดียวกันยังช่วยพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตและส่งออก ผลิตภัณฑ์แมลง เพื่อสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหภาพยุโรป พร้อมส่งเสริมประชาสัมพันธ์และจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดส่งออก ผลิตภัณฑ์แมลง ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นต่อไป”

ด้าน นายแพทริก เดอร์บอยเซอร์ ทูตด้านสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า “กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับอาหารของสหภาพยุโรปที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเอื้อแก่ภาคธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน อาหารออกสู่ตลาดโลก และยังเป็นการรับรองระดับความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภคด้วย