กยท. จัดกิจกรรม RAOT FOR LIFE สนับสนุนหุ่นยางพาราสำหรับฝึกช่วยชีวิต แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม RAOT FOR LIFE  สนับสนุนหุ่นยางพาราสำหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2561 ของ กยท. หวังสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม ด้านสมาคมฯ ต่อยอดเร่งนำไปใช้ในโครงการ “ส่งเสริมและป้องกัน คนไทย ไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน”  ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR แก่ประชาชน ช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อใช้ในวงการด้านการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเนื้อยางพารานั้นมีความเหนียวและยืดหยุ่นใกล้เคียงกับผิวหนังและกล้ามเนื้อมนุษย์ อีกทั้งปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอนทางการแพทย์ต่างๆ ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างสูง กยท. จึงมุ่งคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนอุปกรณ์ฝึกสอนทางการแพทย์ อาทิ หุ่นช่วยฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ชิ้นเนื้อจำลองในการฝึกหัดเย็บของนักศึกษาแพทย์ เฝือกจากยางพารา ฯลฯ โดยเฉพาะหุ่นฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)  กยท. ได้พัฒนาใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหุ่นยางพารา เมื่อปั๊มหัวใจอย่างถูกต้องตามจุดที่กำหนดและถูกวิธี จะมีสัญญาณไฟพร้อมเสียง เพื่อให้สามารถใช้งานด้านการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายณกรณ์ กล่าวต่อว่า กิจกรรม  RAOT FOR LIFE  สนับสนุนหุ่นยางพาราสำหรับการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนวัตกรรมยางพาราในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ กยท. เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคม โดยเป็นการนำร่องมอบให้ 50 ตัว ก่อน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กยท. เห็นถึงความสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายโครงการ โดยโครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของ กยท. ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปเป็นส่วนหนึ่งการสร้างประโยชน์ดีๆ คืนสู่สังคม

ด้าน นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเสริมว่า สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อมุ่งหวังในการเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนคนไทยให้มีอายุยืนยาว และลดจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดจากสาเหตุที่ป้องกันได้ โดยหุ่นฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) จากยางพารา ที่ได้รับมอบจาก กยท. ในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดในการใช้เป็นอุปกรณ์และสื่อในการฝึกอบรมถ่ายทอดการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR อย่างถูกวิธีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้