ร้อยเอ็ด จัดงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 ยิ่งใหญ่ 26-28 พฤศจิกายนนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ และเลขานุการ, หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัด และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 13 คณะที่สำคัญคือ คณะนายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานฝ่ายจัดนิทรรศการ จำหน่ายข้าวหอมมะลิ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์, การจัดสัมมนาวิชาการข้าวหอมมะลิและจัดการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิ, และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการฝ่ายประกวด แข่งขัน และกิจกรรมการสาธิต

นายสฤษดิ์ กล่าวว่า มติในที่ประชุม ให้จัดงานที่ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ชื่องาน เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด 17th World Hommali Rice Festival 2016 “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ” จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด และเพื่อผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน “เอาความกันดารมาเป็นสินทรัพย์ เอาความอัตคัดมาเป็นพลัง”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นำเกษตรอำเภอ 20 อำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นำกลุ่มเกษตรกร ร่วมงานว่า “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ” โดยกำหนดการจัดงาน ได้แก่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ส่วนที่ 1 ที่บริเวณสาเกตนคร เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ, ตัดสินประกวดผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ, เวลา 17.00 น. กิจกรรมค็อกเทลดินเนอร์, เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด (ณ เวทีกลาง) ชมการแสดง “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ” ส่วนที่ 2 สถานที่ที่จัดให้ สัมมนาวิชาการภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้”, สัมมนาวิชาการเรื่อง “การค้าข้าว GI, ส่วนที่ 3 สถานที่จัดให้เจรจาข้าวหอมมะลิ จับคู่ธุรกิจ

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2559 ส่วนที่ 1 บริเวณลานสาเกตนคร การแสดง, กิจกรรมการประกวดโครงงานข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ใหม่, กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ข้าวหอมมะลิโลก ข้าวของแผ่นดิน ข้าวถิ่นทุ่งกุลาฯ, การแสดงภาคกลางคืน ส่วนที่ 2 สถานที่จัดให้ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Rice Innovation นวัตกรรมข้าวเพื่อร้อยเอ็ด 4.101”

กิจกรรมตลอดงานคือ สาธิตผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ (เปิดห้องเรียนสำหรับผู้สนใจ การทำผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวหอมมะลิ), ชาใบข้าวหอมมะลิ จากอำเภอสุวรรณภูมิ, การจำหน่ายสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว, จำหน่ายสินค้าด้านปัจจัยการผลิตการเกษตร พันธุ์ไม้ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญคือ มีกิจกรรม Pre Festival “งานข้าวใหม่ ปลามัน ปั่น ชมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ” นอกจากนี้แล้ว ในวันงานมีการแจกข้าวหอมมะลิไข่เจียว แจกฟรี และกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรประกอบงานอีกด้วย อาทิ การแจกโค-กระบือ การจัดแต่งงานโค-กระบือ คาดว่าเงินสะพัดในร้อยเอ็ดหลายร้อยล้านบาท ทุ่งกุลาร้องไห้มี 2.1 ล้านไร่  5 จังหวัด คือ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ที่มีพื้นที่มากที่สุดคือ 9.7 แสนไร่ ใน 4 อำเภอ คือ ปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ และโพนทราย