สสก.1 เร่งเครื่องยกระดับศพก. ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ปี 61 ตั้งเป้าพัฒนาขยายศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งเรียนรู้แปลงใหญ่เพิ่มขึ้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เร่งขับเคลื่อนยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยตั้งเป้าดำเนินงานพัฒนาและขยายศูนย์เครือข่ายให้เป็นเรียนรู้ของแปลงใหญ่ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งชนิดสินค้าและจำนวนแปลง เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งบริการทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนความเข้มแข็งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้มีความเข้มแข็งและเป็นแหล่งบริการทางการเกษตรให้กับเกษตรกรนั้น ในปี 2561 จะมีการดำเนินงานภายใต้งบประมาณที่แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามผลการประเมิน ศพก.ระดับดี จำนวน 37 ศพก. ระดับปานกลาง จำนวน 40 ศพก. และระดับพอใช้ จำนวน 1 ศพก. ได้แก่ 1. งบปกติแผนบูรณาการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 18,331,147 บาท 2. งบตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 (งบกลาง) สำหรับพัฒนาศักยภาพ ศพก. จำนวน 10,325,400 บาท ในส่วนแนวทางในการดำเนินงานปี 2561 ประกอบด้วย

1)พัฒนา ศพก. หลัก เพื่อยกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน ระดับ A  1.ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ให้มีสภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวอย่างในการสาธิตและการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน ระดับ B 1. ปรับปรุงแปลงเรียนรู้ให้มีสภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวอย่างในการสาธิตและการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน 3. ปรับปรุงข้อมูลประจำศูนย์  ให้เป็นปัจจุบัน ระดับ C 1. จัดทำแปลงเรียนรู้ให้มีสภาพดีเหมาะสมที่จะใช้เป็นตัวอย่างในการสาธิตและการเรียนรู้ 2. จัดทำฐานเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา อย่างน้อย 5 ฐาน 3. จัดทำข้อมูลประจำศูนย์ให้เป็นปัจจุบัน 4. ปรับปรุงบริเวณศูนย์ 2) พัฒนา/ขยาย ศูนย์เครือข่าย ให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ของแปลงใหญ่ที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ทั้งชนิดสินค้าและจำนวนแปลง) 3) ความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งบริการทางการเกษตร 4) ใช้ ศพก. และเครือข่าย เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ

ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการทำงานไปแล้ว อาทิ การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จไปแล้ว จำนวน  78 ศพก. และพัฒนาศูนย์เครือข่ายแล้ว จำนวน 8 ศูนย์ ในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต จำนวน 3 ครั้ง  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด จำนวน 9 จังหวัดๆ ละ 3 ครั้ง และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก.จำนวน 9 จังหวัดๆ ละ 1-2 ครั้ง รวมถึงการสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. โดยการการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  Day) ไปแล้ว จำนวน 37 ศพก. มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 7,496 ราย และพัฒนาเกษตรกรผู้นำ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ศพก. ละ 30 ราย ซึ่งได้จัดอบรมครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 78 ศพก. จำนวนเกษตรกรทั้งหมด 2,345 ราย และในส่วนอื่นๆ ยังคงเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป