กยท. ขยายเวลา รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถึง 30 ธ.ค. 59 เปิดโอกาสเกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน

กยท. ขยายเวลา รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เปิดโอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายด้านยางพาราต่อไป

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่งเริ่มจัดข้อมูลโดยให้เกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด และให้โอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน กยท. จึงประกาศขยายเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรฯ ครั้งนี้ ไม่ใช่การรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินสวนยาง