SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้ศาสตร์พระราชา และนวัตกรรมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด COMEXPOSIUM และ Axema ประเทศฝรั่งเศส ประกาศความพร้อมการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”

โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน พร้อมทั้งบริษัทชั้นนำ ร่วมจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรแทนกำลังแรงงาน ทำให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน และตลาดโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”

โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน

1. การสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” โดยมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อาทิ เทคโนโลยี 4.0 ในการทำไร่อ้อย, การปฏิรูปปศุสัตว์ 4.0 อย่างยั่งยืน, โครงการโคก หนอง นา โมเดล” โมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติปาฐกถาพิเศษจาก นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” โดยจะจัดแสดงนิทรรศการครอบคลุมพื้นที่ 972 ตารางเมตร เพื่อนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย ด้านการเกษตร อาทิ โดรน ปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชั่น เป็นต้น

3. การจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมาผลิตสินค้า โดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร อาทิ เครื่องควบคุมรถแทรคเตอร์เดินตามไร้คนขับ ซึ่งคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยเกษตรกรรุ่นใหม่ เครื่องตัดหญ้า/รดน้ำแบบเบ็ดเสร็จ นวัตกรรมการผลิตเมล่อนในโรงเรือน เครื่องจักรกลเกษตร

รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพ เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ผัก ผลไม้ ทั้งในรูปแบบการผลิตและการแปรรูป เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟดอยสะเก็ด เป็นต้น ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริมที่ทำมาจากผลผลิตทางการเกษตรร่วมจัดจำหน่าย”

มิสเตอร์ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ครั้งที่ 4 ว่า “ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ มุ่งเน้นกระจายองค์ความรู้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประชุมเชิงวิชาการ และสัมมนาเป็นอย่างดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพันธมิตรที่จะนำองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับความนิยม มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ อาทิ

• สัมมนาศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา โดย กองทัพอากาศไทย
• ท่องเที่ยวชุมชนเทรนใหม่วัยรุ่น โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
• อะไรๆ ก็สมาร์ท มาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กันเถอะ โดย นิตยสารเคหะเกษตร
• การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)”

งานแสดงสินค้านานาชาติ – เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบาย 4.0

นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) กล่าวว่า “สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติของประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน งาน SIMA ASEAN Thailand เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนของทีเส็บจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้กับงานอีกครั้ง หลังจากในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2016 งาน SIMA ASEAN Thailand มีจำนวนการนัดหมายทางธุรกิจถึง 1,244 ครั้ง มีผู้เช้าชมงามรวมกัน 15,000 คน

ปัจจุบัน ทีเส็บ มีนโยบายใช้งานแสดงสินค้านานาชาติเป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 4.0 ของภาครัฐ และจะสนับสนุนงานใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve งาน SIMA ASEAN จึงเป็นงานเป้าหมายของการสนับสนุน เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการของอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve

โดยปัจจุบัน ทีเส็บ มีแคมเปญสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติ ทั้งแคมเปญ Connect Businesses เพื่อส่งเสริมการเจรจาซื้อขาย แคมเปญ Exhibiz in Market เพื่อดึง international pavilion มาจัดแสดง และการสนับสนุนการทำตลาดในต่างประเทศให้กับตัวงาน ทั้งหมดนี้ มีเป้าหมายทั้งเพื่อดึงงานใหม่ๆ และดึงลูกค้าต่างประเทศให้กับงานที่มีอยู่เดิม”

ผู้นำด้านการผลิต และบริการแทรคเตอร์เพื่อการเกษตร
นอกเหนือจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรต่างๆ แล้ว ยังมีแบรนด์สินค้าเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรชั้นนำ เข้าร่วม โดย นายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์ทวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย แทรคเตอร์แชมป์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท วายทีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศจีน) ผู้สนับสนุนการจัดงานฯ ระดับซิลเวอร์

นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญสำหรับแบรนด์ต่างประเทศที่ต้องการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะบริษัทชั้นนำด้านแทรคเตอร์การเกษตร และผู้ผลิตแทรคเตอร์รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เราจึงเข้าร่วมแสดงสินค้า ในงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 เพื่อใช้เป็นเวทีประกาศศักยภาพของแทรคเตอร์แชมป์ เครื่องยนต์แรงบิดสูงบนโครงสร้างรถที่แข็งแรง และพบปะกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกษตรตัวจริง เพื่อสร้างเครือข่าย และโอกาสทางธุรกิจ”

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com/en/ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานออนไลน์ได้ที่ www.sima-asean.com/en/visitor-registration/