อำเภอเกาะยาว ใช้แนวทางประชารัฐจับมือทุกภาคส่วน เสวนาเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายผลผลิตและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 

       นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า อำเภอเกาะยาว จับ

มือทุกภาคส่วน

จัดเสวนาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยการทำงานใช้แนวทางประชารัฐ ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อำเภอเกาะยาว ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงแรม ที่พัก ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรทุกสาขา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเกาะยาว ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดการเสวนาโดย นายอำเภอเกาะยาว กิจกรรมเวทีเสวนาโดยตัวแทนทุกภาคส่วน และผู้ร่วมการเสวนา ประมาณ 50 คน การแสดงสินค้าเกษตร ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเกาะยาวส่วนใหญ่มีคุณภาพดี และมีชื่อเสียง ได้แก่ ข้าวอินทรีย์มีไอโอดีน พืชผักผลไม้ปลอดภัย ปศุสัตว์ รวมทั้งสินค้าประมง ได้แก่ ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเค็ม (ปลาอินทรีย์) กุ้งมังกร ฯลฯ

ซึ่งคาดว่าหลังจากการจัดเสวนาในครั้งนี้เกษตรกรของอำเภอเกาะยาวจะมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอเกาะยาวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรได้อย่างยั่งยืน

    หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว

โทรศัพท์ 0 7659 7127

                                                                                          

นายสุดปิติ  เหียงมณี/รายงาน