เกษตร “เลย” ส่งผักปลอดสารให้ร.พ.

เลยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ เลย เผยว่าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผลิตสินค้าภาคการเกษตร ด้านพืช ปศุสัตว์ประมง ที่มีคุณภาพปลอดภัยด้านอาหาร สู่ผู้บริโภคในสถานพยาบาล โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดเลย เน้นการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยด้านอาหาร เป็นการเสริมสร้างพลานามัยในกลุ่มผู้ป่วยทั้งนอกและในสถานพยาบาลให้มีความปลอดภัย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตสินค้าภาคเกษตร สามารถ ส่งสินค้าการเกษตรให้สถานพยาบาลทั้ง 14 อำเภอ และอยู่ในจังหวัด

ด้าน นางสาวละออ ชัยลิตร นักโภชนาการ โรงพยาบาลเลย กล่าวว่าโรงพยาบาลเลยเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย ขนาด 410 เตียง มีความจำเป็นที่ต้องใช้ผักและผลไม้ เพื่อทำอาหารให้คนไข้ที่รักษาในโรงพยาบาลเลยกว่า 450 คน ในแต่ละวันช่วงเดือนเมษายน 2560 – มีนาคม 2561 ผลไม้ จำนวน 21 รายการ และผักจำนวน 57 ชนิด รวมทั้งสิ้น 2,758,269 บาท ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าร่วมกว่า 134 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด